Regulaminy promocji

    STANIK CORAL ZA 19,99 ZŁ. 

1.     Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Stanik Coral za 19,99 zł”.

2.     Organizatorem Promocji jest Gym Hero Natalia Dusza z siedzibą w Trzcianie (kod: 36-071), adres: , wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5170343813. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego gymhero.eu (dalej również: „Sklep”).

3.     Promocja rozpoczyna się w dniu 17.10.2019 r. i trwa do wyczerpania zapasów.

4.     Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

5.     Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu na stanik Coral w wysokości 80 zł brutto

6.     Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego produktu powyżej kwoty 129,99 zł. ze strony www.gymhero.eu

7.     Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.gymhero.eu.

8.     Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.

9.     Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

10.  Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

11.  Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

12.  Klient może dokonać zwrotu wyłącznie całości zamówienia objętego Promocją.

13.  Pojedyncze produkty podlegają jedynie wymianie bądź reklamacji.

14.  Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

15.  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

16.  Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://gymhero.eu/content/6-regulamin

17.  Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@gymhero.eu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

18.  Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1.     zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2.     przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3.     zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

19.  W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

20.  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://gymhero.eu/content/6-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

—————————————————————————————————————

 KUP PLAN-R, OTRZYMAJ VOUCHER O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH


1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „PLAN-R + Karta upominkowa o wartości 50 zł”.

2. Organizatorem Promocji jest Gym Hero Natalia Dusza z siedzibą w Trzcianie (kod: 36-071), adres: Trzciana 279, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5170343813. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego gymhero.eu (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.09.2019 r. i trwa do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi karty upominkowej o wartości 50 zł w postaci kodu zniżkowego (Korzyść) na zakupy powyżej 200 zł.

6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego produktu – PLAN-R ze strony www.gymhero.eu 

7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.gymhero.eu.

8. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.

9. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Rabat może zostać wykorzystany wyłącznie jeśli wartości koszyka uczestnika przekroczy 200 zł. Jeśli wartość koszyka nie będzie sięgała wymaganej wartości kod rabatowy z karty upominkowej nie będzie aktywny. 

13. Kod zniżkowy z karty upominkowej ważny będzie do 29.11.2019r.

14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

15. W przypadku zwrotu produktu PLAN-R przez uczestnika promocji, kod zniżkowy z karty upominkowej zostanie dezaktywowany. 

16. W przypadku jeśli kod  zniżkowy z karty upominkowej został wykorzystany przed dokonaniem przez uczestnika zwrotu produktu PLAN-R, zwrot na konto uczestnika zostanie pomniejszony o wykorzystaną przez niego zniżkę tj. wartość 50 zł z karty upominkowej.

17. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

18. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

19. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://gymhero.eu/content/6-regulamin

20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@gymhero.eu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

21. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

22.      W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

23.  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://gymhero.eu/content/6-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.