Regulamin

REGULAMIN / COOKIES


Regulamin sklepu internetowego GYM HERO®


Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.gymhero.eu, stanowi własność:

Gym Hero  Natalia Dusza

Trzciana 279;  36-071 Świlcza

GymHero Natalia Dusza, 2014.  

(w dalszej części zwana „Gym Hero” lub „Przedsiębiorcą”)


Firma Gym Hero® Natalia Dusza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 5170343813 oraz REGON: 181148535.


Dane kontaktowe:

E-mail:

Informacje o produktach / zamówieniach : info@gymhero.eu

Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: reklamacje@gymhero.eu

Współpraca:Piotr Szczepański piotrek@gymhero.eu oraz Marek Sapryk marek@gymhero.eu


Telefon : 501 350 906 

Biuro obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-16:00.

Rachunek bankowy mBank: 29 1140 2004 0000 3102 7529 8499Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie:

Czas realizacji – czas w którym Gym Hero® przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”);

Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez  firmę Gym Hero® Natalia Dusza z siedzibą Trzciana 279,  36-071 Świlcza za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.gymhero.eu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Reklamacje  – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gymhero.eu prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Sprzedawca - podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Gym Hero®  Natalia Dusza (zwana dalej również: „Gym Hero”  ).

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;

Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

stanowi on własność osoby trzeciej;

obciążony jest prawem osoby trzeciej;

ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;


1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Gym Hero® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte jako wzory autorskie Gym Hero® na rynku polskim. Gym Hero® dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.

6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel marki fitness Gym Hero®. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.gymhero.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

9. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.


2. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA


1. Gym Hero® za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży fitness moda ( odzież, dodatki, akcesoria, obuwie).

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.


3. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM


1. Gym Hero® udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji:

1.1. Poczta elektroniczna:

A. Kontakt w zakresie informacji ogólnej dotyczącej produktów, oraz działalności sklepu: info@gymhero.eu

B. Kontakt w zakresie reklamacji: reklamacje@gymhero.eu

C. Kontakt  w sprawach marketingowych: Piotr Szczepański piotrek@gymhero.eu  oraz Marek Sapryk marek@gymhero.eu

A. Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego.

2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu.


4. CENA


1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.gymhero.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych, jak również zawierają koszt przesyłki na terenie Polski.

2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.


5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Gym Hero® prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:30.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu.

4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.

5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: info@gymhero.eu

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.gymhero.eu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

7. W celu dokonania zakupu:

1. Można dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);

2. Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

8. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Gym Hero® zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

1. błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji

2. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep Gym Hero®  daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia)

3. wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

11. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8

12. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

13. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: info@gymhero.eu jedynie do momentu wysyłki zamówienia do działu realizacji (zmiana statusu zamówienia na Preparation in progress).

14. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami.

15. Sklep internetowy www.gymhero.eu – przyjmuje płatności przelewem, PayU, PayPal oraz płatność za pobraniem.


Mbank  29 1140 2004 0000 3102 7529 8499

Właściciel rachunku bankowego:

Gym Hero®  Natalia Dusza  Trzciana 279  36-071 Trzciana

 W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.
6. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.

2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Gym Hero®, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów - Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

5. Produkt z informacją w opisie produktu np. “dostępność 30 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego modelu odzieży i dodatków podany jest zawsze w opisie przedmiotu.

6. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Kuriera InPost.

7. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

8. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

9. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, na terenie Polski - przy wyborze płatności PayU, PayPal bądź płatności przelewem koszt wysyłki wynosi 5 zł. W przypadku wyboru płatności za pobraniem koszt wysyłki wynosi 16 zł. Koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.

10. Towar jeśli jest dostępny w magazynie - będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 15 towar może być wysłany tego samego dnia.

11. Koszt dostawy na terenie Polski z przedpłatą wynosi 5 złotych, przy płatności za pobraniem 16 złotych.

12. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Gym Hero® zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Gym Hero®.  

13. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (11 zł + 11 zł, łącznie 22 zł)

14. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.


7. WYMIANA TOWARU


1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 11 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.

3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2

4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Gym Hero® dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Gym Hero® zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.

6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Gym Hero®.

7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: eFeMeS sp z o.o. Sosnowiec-Pieńki 15 95-010 Stryków w raz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwortu i niezbędnymi danymi do wysyłki.

8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

UWAGA: Wymiany realizujemy jedynie za pośrednictwem kuriera- nie ma możliwości osobistej wizyty w biurze Firmy GYM HERO®. 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI


1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  eFeMeS sp z o.o. Sosnowiec-Pieńki 15, 95-010 Stryków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli  Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  UWAGA: Nie przyjmujemy osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy wysyłać za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej- prosimy również zachować numer do śledzenia nadanej przesyłki.

5. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych- zwroty dokonywane są jedynie na podane przez Klienta konto bankowe.


9. REKLAMACJE


1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. Gym Hero® zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

4. Gym Hero® w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

6. Jeżeli w wyniku uznania przez Gym Hero® reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Gym Hero® niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Gym Hero® wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Gym Hero® będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.


10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Gym Hero® umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Gym Hero® ;

3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Gym Hero®, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.11. PRAWA AUTORSKIE


1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gym Hero® Natalia Dusza oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2. Zdjęcia na stronie www.gymhero.eu są własnością Gym Hero® Natalia Dusza, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Gym Hero®.

3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gym Hero® Natalia Dusza.

4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 2. Administratorem danych osobowych jest GYM HERO Natalia Dusza, NIP: 5170343813, REGON: 181148535, 36-071 Świlcza, ul. Trzciana 279, e-mail: rodo@gymhero.eu.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

  A. świadczenia usług drogą elektroniczną,

  B. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych,

  C. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

  D. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W innym przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń. 

 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Klient może również żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnej chwili wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 9. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy lub skorzystania z niektórych funkcjonalności. Konsekwencją niepodania danych osobowych  wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

 10. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem https://gymhero.eu/content/15-polityka-prywatnosci


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 24 grudnia 2014 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2016 r.


Copyright © 2014-2018 Gym Hero®

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)